ฝ่ายบริหารคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส

ศาสนาจารย์ นิรัติศัย อ้ายปั๋น

ศาสนาจารย์ นิรัติศัย อ้ายปั๋น

ประธานสำนักงานคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย

ศาสนาจารย์ ลือศักดิ์ หยางกุลวัฒน์

ศาสนาจารย์ ลือศักดิ์ หยางกุลวัฒน์

เลขาธิการสำนักงานคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย

อาจารย์ สมร นามโคตร

อาจารย์ สมร นามโคตร

เหรัญญิกสำนักงานคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย