ศาสนาจารย์นิรัติศัย อ้ายปั๋น

ประธาน

ศาสนาจารย์ลือศักดิ์ หยางกุลวัฒน์

เลขาธิการ

อาจารย์สมร นามโคตร

เหรัญญิก