Select Page

กิจกรรมคริสตจักรภาคเหนือโซน 1

รายการ 40 วันแห่งการอธิษฐาน

รายการ 40 วันแห่งการอธิษฐาน

รายการ 40 วันแห่งการอธิษฐาน ผ่านซูม สำหรับผู้รับใช้และสมาชิกโบสถ์ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 23 เมษายน 2022

โครงการประกาศกับพี่น้องชาวม้ง

โครงการประกาศกับพี่น้องชาวม้ง

โครงการประกาศกับพี่น้องชาวม้ง อ. เวียงป่าเป้า อ. ศรีสัชนาลัย อ. งาว อ. บ้านตาก โดยมีช่างเสริมสวยจิตอาสา มาช่วยงานบริการฟรี และผู้เข้ารับบริการบริจาคเงินช่วยโครงการตามศรัทธา - รายงาน ศจ. โยนา ปัญญาจารย์ โบสถ์บ้านใหม่พัฒนา จ. ลำปาง | 7 เมษายน 2022 | กลุ่มแคร์ IEL/NDR...

กิจกรรมอบสมุนไพร โบสถ์ขุนกลางและโบสถ์ขุนวาง

กิจกรรมอบสมุนไพร โบสถ์ขุนกลางและโบสถ์ขุนวาง

โบสถ์ขุนกลาง และ โบสถ์ขุนวาง ปี 2021 เปิดประชุม IEL ที่บ้านขุนแม่วาก ต. แม่นาจร อ. แม่แจ่ม กิจกรรมมีดังนี้ 1. ปลูกฝังความเชื่อในแบบของ SDA 2. แจกผ้าห่มกันหนาวให้ผู้สูงอายุและคนยากจน 3. อบยาสมุนไพร มีหญิงคนหนึ่ง(ไม่ใช่SDA)มีโรคประจำตัวคือ เวลามีประจำเดือน...

รับบัพติศมา 3 คน โบสถ์ล้องอ้อ

รับบัพติศมา 3 คน โบสถ์ล้องอ้อ

โบสถ์ล้องอ้อ อ. จันทรชัย ไชยวงค์ | 27 มีนาคม 2022 | ภาพเพิ่มเติม 1. ได้สอนผู้ที่เตรียมตัวรับบัพติสมาเพื่อรับเอาพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอด แม้ว่าจะอยู่ในสภาวะของการระบาดของไว้รัสโควิด -19 อย่างหนัก และเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่มีการระบาดและติดต่อกันง่ายขึ้น...

การทำงานประกาศ โบสถ์ล้องอ้อ

การทำงานประกาศ โบสถ์ล้องอ้อ

การประชุมอธิษฐานและการทำงานประกาศ โบสถ์ล้องอ้อ จ. เชียงใหม่ ภาคเหนือโซน 1 ศบ. จันทรชัย ไชยวงค์ มีผู้รับบัพติศมา 3 คน รายงานไตรมาสที่ 1 | 24 กุมภาพันธ์ 2022

รายชื่อคริสตจักรภาคเหนือโซน 1

 1. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสผานกกก / บวกจั่น
 2. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสเชียงใหม่
 3. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสห้วยเต่ารู / ผาปู่จอม
 4. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแม่แตง
 5. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสล้องอ้อ
 6. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสห้วยน้ำจาง
 7. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสพร้าว / ปางเฟือง
 8. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแม่ตอ / แม่ไคร้ / แม่ลาเอก
 9. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสบวกเต๋ย / แม่ริม
 10. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสสันทราย / แม่สาใหม่
 11. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสห้วยทรายขาว
 12. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสขุนสาใน
 13. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสโบสถ์ขุนกลาง / ขุนวาง
 14. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแม่จุม
 15. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสปางมะเสา
 16. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสศรีดงเย็น
 17. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสอมก๋อย / ตายาเด / บียอทะ
 18. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสลำปาง
 19. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสบ้านใหม่พัฒนา / บ้านแม่พร้าวงาว
 20. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสลำพูน