Select Page
NDR-IEL & Shepherdess Training NOZ.2

NDR-IEL & Shepherdess Training NOZ.2

แผนกศาสนาจารย์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก จัดอบรมส่งเสริมให้ความรู้ด้านการปฎิบัติตามหลักศาสนาคริสต์และการนำ NDR-IEL ไปใช้เพื่อการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าให้กับศาสนาจารย์ ศิษยาภิบาล อาสาประกาศและภรรยาของภาคเหนือโซน2 ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2022 ณ คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแม่สอด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนมากกว่า 30 คน

read more
รับบัพ​ติ​สมาบ้อง​ตี้​ 3 ห้วย​มา​ลัย 4 ตะโกล่าง 3 แม่สอด 13 รวม 23 คน

รับบัพ​ติ​สมาบ้อง​ตี้​ 3 ห้วย​มา​ลัย 4 ตะโกล่าง 3 แม่สอด 13 รวม 23 คน

รับบัพ​ติ​สมาบ้อง​ตี้​ 3 ห้วย​มา​ลัย 4 ตะโกล่าง 3 แม่สอด 13 รวม 23 คน

read more