คณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่

ฝ่ายบริหาร

แผนกเลขาธิการศาสนจารย์

แผนกฉันทะภาระ

แผนกเยาวชน

แผนกสุขภาพ

แผนกการศึกษา

แผนกเด็กและสตรี