เมื่อวันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ 2020  แผนกสุขภาพมูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย  ร่วมกับโรงพยาบาลมิชชัน  คริสตจักรเวเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสบ้านกิ่วโป่ง  และคริสตจักรเวเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส อำเภอปาย  จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพโดยแพทย์ทั่วไปและให้บริการทันตกรรมกับประชาชนในพื้นที่ บ้านแจ่มหลวง  อ.กัลยานิวัฒนา  จ.เชียงใหม่ ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้มีผู้ตัดสินใจขอรับบัพตีสมาเพื่อมอบชีวิตให้แก่พระเจ้าด้วย 1 ท่าน  ขอพระเจ้าทรงโปรดอำนวยพระพรอย่างมากมายกับทุกๆ ท่าน

พิธีบัพติศมา