Gallery
There are 63 Pictures in this category.

มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 1 / Adventist Health Expo November 11-14, 2010
Pages: 1 2 3 4 5 6 »
โปสเตอร์มหกรรม
จุรินทร์ ลักษณะวิศิษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
แขกผู้มีเกียรติ
ประธานมูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมิชชั่น
จุรินทร์ ลักษณะวิศิษฐ์,สมชัย ชื่นจิตร,ชาญชัย เกียรติยรรยง
แขกผู้มีเกียรติ งานมหกรรมสุขภาพฯ
ตัดริบบิ้นเปิดงาน
แขกผู้มีเกียรติ 2
แขกผู้มีเกียรติ 3
แขกผู้มีเกียรติ 4
แขกผู้มีเกียรติ 5
DatsoGallery
By Andrey Datso