Select Page

เยี่ยมเยียนคริสตจักร อีสาน โซน 2

February 24, 2020

ในวันที่ 24 – 29 กุมภาพันธ์ 2020 คณะบริหารร่วมด้วยหัวหน้าแผนกของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส ได้ใช้เวาลาในการเยียมเยียนและหนุนใจ ผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ประจำอยู่ตามคริสตจักรท้องถินต่าง ๆ ในโซนภาคอีสาน โซน 2