Select Page

ผู้รับบัพติศมาใหม่ 12 คน

February 1, 2022

ผู้รับบัพติศมา 12 คน โบสถ์บ้านใหม่พัฒนา

กิจกรรมนมัสการวันเสาร์นี้ เป็นการนมัสการนอกโบสถ์/ในพื้นที่บริเวณโบสถ์ มีสมาชิกมาร่วมจำนวนมาก ถึงกับต้องเสริมเก้าอี้เสริม 2 ครั้ง และมีผู้บับติสมา 12 คน ขอพระเจ้าอวยพระพร  | ศจ. โยนา ปัญญาจารย์ | 1 มกราคม 2022 | ดูภาพเพิ่มเติม