Select Page

เริ่มปีใหม่ โบสถ์บ้านใหม่พัฒนา

February 1, 2022

เริ่มปีใหม่ โบสถ์บ้านใหม่พัฒนา

การเริ่มต้นปีใหม่ ด้วยการนมัสการที่ต้องเสริมเก้าอี้เสริม 2 ครั้ง อ. โยนา บ้านใหม่พัฒนา จ. ลำปาง 1 มกราคม 2022