Select Page

พิธีจบหลักสูตรพระคริสตธรรม

February 8, 2022

พิธีจบหลักสูตรพระคริสตธรรม

 

พิธีจบหลักสูตรพระคริสตธรรม ณ คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสห้วยไม้แป้น มีอาสาจบ 15 คน พร้อมที่จะออกไปรับใช้ทั้งในฝั่งไทยและฝั่งพม่า – ศจ. พาดา ธาราทรัพย์อนันต์ 8 กุมภาพันธ์ 2022