Select Page

การนมัสการภาคภาษาไทย “สวรรค์บนดิน”

February 12, 2022

การนมัสการภาคภาษาไทย “สวรรค์บนดิน”

 

คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส หมาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก ขอเชิญร่วมนมัสการพระเจ้าภาคภาษาไทย “สวรรค์บนดิน” – วันสะบาโตที่ 12 กุมภาพันธ์ ถ่ายทอดสดจากหอประชุมกิตติ-ทัศนีย์ เริ่มนมัสการเวลา 10.00 น. เทศนาโดย ศจ.ดร. สุรเชษฐ์ อินสม ศิษยาภิบาลโบสถ์