Select Page

การบัพติศมา โบสถ์อุบลราชธานี

February 15, 2022

การรับบัพติศมา โบสถ์อุบลราชธานี

 

การรับบัพติศมาในวันเสาร​ที่ 12​ กุมภาพันธ์ ​2022 มีการรับบัพติศมาที่คริสตจักรอุบลด้วยกัน 3 ท่าน จากคริสตจักรอุบลราชธานี 1 ท่านเป็นพี่น้องคนไทย อีก2ท่านจากคริสตจักร​ยะโสธรเป็นชาวฟิลิปปินส์ โดยมี ศจ.สุรเดช​ กวินยังยืน​ มาเป็นผู้ประกอบพิธีในโบสถ์​อุบลราชธานี – ผู้รายงาน ศบ.ชุมพล​ สาโรชทอง 15 กุมภาพันธ์ 2022