Select Page

กลุ่มศึกษาพระคัมภีร์โบสถ์จีน เพิ่มสิน

February 20, 2022

กลุ่มศึกษาพระคัมภีร์โบสถ์จีน เพิ่มสิน

ขอบคุณพระเจ้าที่เปิดโบสถ์ เพิ่มสินวันแรกของปี 2022 มีคนมาเข้าโบสถ์กัน 60 กว่าคนและมีคนมาใหม่ๆ 3 คนที่ไม่เคยเข้าโบสถ์เลยมาร่วมศึกษาพระคัมภีร์ สำหรับคนใหม่ ซึ่งเป็น นักธุรกิจและเป็นพยาบาล นายทหารยศพันตรี | ศจ. ทรงฤทธิ์ เดชวิญญา | 5 กุมภาพันธ์ 2022