Select Page

การรับบัพติศมาบ้านทรัพย์เจริญ

February 20, 2022

การรับบัพติศมาบ้านทรัพย์เจริญ

การรับบัพติศมาผู้บังเกิดใหม่ 11 คน บ้านทรัพย์เจริญ, ปางวัว, บ้าน 5, 6 | ศจ. ภูมิ คัมภีร์วัฒนา | 5 กุมภาพันธ์ 2022 | ดูภาพเพิ่มเติม