Select Page

การรับบัพติศมา 3 คน โบสถ์จีนเพิ่มสิน

February 20, 2022

การรับบัพติศมา 3 คน โบสถ์จีนเพิ่มสิน

การรับบัพติศมาที่โบสถ์จีนเพิ่มสิน ขอบคุณพระเจ้าสำหรับผู้รับบัพติศมาทั้ง 3 ท่าน และขอพระเจ้าอวยพระพรแก่พี่น้องโบสถ์จีน โดยการนำของ ศจ. ทรงฤทธิ์ เดชวิญญา ที่ร่วมกันรับใช้อย่างเกิดผล | โบสถ์จีนเพิ่มสิน | ภาคกลางโซน 1 | 19 กุมภาพันธ์ 2022| ดูรูปภาพเพิ่มเติม