Select Page

การอธิษฐานเผื่อผู้ป่วยติดเตียง

February 25, 2022

– ขอบคุณพระเจ้าในการอธิษฐานเผื่อผู้ป่วยติดเตียงของทีมงานอิสานโซน 2 ทำให้ผู้ป่วยอาการดีขึ้นและมีกำลังใจที่ดีขึ้นมาก
– เรื่องที่น่าสนใจสำหรับไตรมาสนี้คือการเผยแพร่ข่าวประเสริฐผ่านทางใบปลิวและสื่อออนไลน์ ในกลุ่มเยาวชน ของโรงเรียนในอำเภอปทุมราชวงศา
อ. เคน เหลาเคน | โบสถ์ป่าก่อ,โบสถ์หนองไฮน้อย | GO