Select Page

โบสถ์อธิษฐานขอครอบครัวผู้เชื่อใหม่

February 28, 2022

สมาชิกโบสถ์ทุ่งพัฒนาของเราได้ร่วมกันอธิษฐานไว้ว่า ในไตรมาสนี้ เราอยากให้มีครอบครัวที่ทิ้งความเชื่อเดิม และยอมให้พระเป็นเจ้าทรงนำชีวิตของเขาแทน ในที่สุดพระองค์ได้ทรงตอบคำอธิษฐานของเรา โดยได้มีครอบครัวมาเชื่อใหม่ 1 ครอบครัว และเรามีสมาชิกทั้งหมด 9 คน ตอนนี้กำลังศึกษาพระคัมภีร์ เพื่อเตรียมรับบัพติศมาในอนาคตต่อไปโปรดอธิษฐานเผื่อครอบครัวนี้ด้วย

อ.สุรเดช โสทรอารี | รายงานจากโบสถ์ทุ่งพัฒนา | 27 กุมภาพันธ์ 2022