Select Page

40 วันแห่งการอธิษฐาน

February 28, 2022

ฟื้นฟูจิตวิญญาณเพื่อเตรียมการ เสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซู เพราะฉะนั้นถ้าพวกท่านเองผู้เป็นคนบาปยังรู้จักรให้สิ่งดีแก่บุตร ของตน ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด พระบิดาผู้สถิตในสวรรค์จะประทาน พระวิญญาณบริสุทธิ์แก่พวกที่ขอต่อพระองค์ ลูกา 14:13

พบกันทุกวัน 15 มีนาคม-23 เมษายน 2565 19:30-21:00น zoom: 896-385-7770

ดาวน์โหลดคู่มือ “40 วันแห่งการอธิษฐาน” – แปลโดย AIU