Select Page

การประชุมคณะทำงาน

March 3, 2022

การประชุมคณะทำงานจัดกิจกรรมโครงการเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2022 ตัวแทนเข้าร่วมประชุม ศจ. คารม พรมอุทิศ และ ศจ. อภิสิทธิ์ ปุรินันทวงศ์