Select Page

กรรมการศาสนิกสัมพันธ์จังหวัด จ.เชียงราย

March 6, 2022

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2022 ผมได้เป็นผู้ประสานงานของเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสและเป็นคณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดจังหวัดเชียงราย ตามที่กรมการศาสนาได้ขอความร่วมมือจังหวัด ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์จังหวัด และดำเนิงานสร้างเครือข่ายด้านศาสนิกสัมพันธ์ให้เกิดควมเข้มแข็ง และดำเนินการขับเคลื่อนเสริมสร้างความสมานแนท์ระหว่างศาสนิกชนของศาสนาต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม

อ. ประเสริฐ วิวรณ์ชุษณะ
โบสถ์พระพรสวรรค์