Select Page

พาธไฟน์เดอร์และบัพติศมา 4 คน ศรีราชา / บางพระ

March 6, 2022

การนมัสการพระเจ้าที่โบสถ์ศรีราชา มีรับบัพติศมา 4 คนครับ ไทย 1 คน ฟิลิปปินส์ 3 คน และพิธีมอบเข็มผู้เรียนหลักสูตรมาสเตอร์ไกด์ กลุ่มบางพระ

BISDAC Master Guide club Investiture Ceremony March 5, 2022

ศจ. พาดา ธาราทรัพย์อนันต์
ศจ. อภิสิทธิ์ ปุรินันทวงศ์
อ. จรัญ ดำรงเกียรติยศ