Select Page

กิจกรรมเยี่ยมเยียน โบสถ์โคกศรี

March 11, 2022

ประทับใจในการออกเยี่ยมเยียนและแจกอาหารคนยากจนทำให้การทำงานในช่วงนี้มีความสุขเพราะคนที่ได้รับแจกเขายิ้มอย่างมีความสุขที่มีอาหารกินในช่วงลำบากและทำให้เขารู้จักโบสถ์ของเรามากขึ้น อ. พิกุล ภูคงน้ำ | โบสถ์โคกศรี | กาฬสินธุ์ | อีสานโซน 1 | 10 มีนาคม 2022