Select Page

งานขาวดำของพี่น้องบ้านใหม่พัฒนา

March 21, 2022

ในนามศิษยาภิบาล คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสบ้านใหม่พัฒนา ขอขอบคุณ.. อ.วินัย และครอบครัว อ.อนุชา อ.กิตติคุณ อ.เจตน์และครอบครัว อ.สมพลและครอบครัว อ.ชลธาล อ.พรศักดิ์และครอบครัว ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่า.. มาช่วย / นำนมัสการ / เทศนา / ประกอบพิธี ในพิธีไว้อาลัย แก่คุณแม่หมี ฤทธิไตรภพ ที่บ้านใหม่พัฒนา จ. ลำปาง ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่านครับ ขอบคุณครับ ศจ. โยนา ปัญญาจารย์ รายงาน | 13 มีนาคม 2022 | ดูภาพเพิ่มเติม