Select Page

MusicVerse ฟังเพลงเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสทั่วโลก

March 21, 2022

การประชุมแนะนำ MusicVerse ฟังเพลงโดยพี่น้องคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสทั่วโลก และนโยบายการรับเพลงเข้าในโครงการ หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะมีเพลงไทยมากยิ่งขึ้น ศจ. คารม พรมอุทิศ 14 มีนาคม 2022 | https://musicverse.org/