Select Page

การสร้างโบสถ์นิมิตใหม่ (โบสถ์สบายสบาย)

April 4, 2022

รายงานความคืบหน้าโครงการสร้างโบสถ์นิมิตใหม่ ในส่วนของบ้านพักและห้องสอนเด็กขึ้นหลังแล้ว 1 เมษายน 2022 | ภาพเพิ่มเติม