Select Page

กิจกรรมอบรมความรู้ให้เยาวชนเรื่องการค้า

April 4, 2022

กิจกรรมอบรมความรู้ให้เยาวชนเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ โดยเจ้าหน้าที่บ้านรักษ์เด็ก | บ้านไทยสามัคคี ภาคเหนือโซน 3 | ภาพเพิ่มเติม