Select Page

สมณสมัยปีที่ ๙ ของพระสันตะปาปาฟรานซิส

April 4, 2022

วันเสาร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๘.๔๙ น. ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ได้รับเชิญเป็นตัวแทนเข้าร่วมสังเกตการณ์ ในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองสมณสมัยปีที่ ๙ ของพระสันตะปาปาฟรานซิส และกล่าวปราศรัยแสดงความยินดี – ในนามของกลุ่มคริสตจักรโปรเตสแตนต์ และ กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม