Select Page

การทิ้งผีและการรับเชื่อในพระเจ้า

April 7, 2022

วันนี้ อ. พันธวัช วิวรณ์รัตนชัยได้นำรับเชื่อในพระเยซูคริสต์ และทิ้งผีให้ 3 ครอบครับ ขอทุกท่านได้อธิษฐานเผื่อผู้เชื่อใหม่เหล่านี้ด้วย