Select Page

การนมัสการฟื้นฟูหลักข้อเชื่อ

May 26, 2022

การนมัสการฟื้นฟู หลักข้อเชื่อมีผู้เข้าร่วมรับฟังประมาณ 160 คนผู้บรรยายโดยนพ. ไมตรี ณ โบสถ์บ้านใหม่พัฒนา อ. เมืองปาน จ. ลำปาง และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเซียแปซิฟิกและคณะมาเยี่ยมร่วมนมัสการ

ศจ. ชลธาร มงคลพรศิริ – รายงาน
6 พฤษภาคม 2022