Select Page
NDR-IEL & Shepherdess Training NOZ.2

NDR-IEL & Shepherdess Training NOZ.2

แผนกศาสนาจารย์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก จัดอบรมส่งเสริมให้ความรู้ด้านการปฎิบัติตามหลักศาสนาคริสต์และการนำ NDR-IEL ไปใช้เพื่อการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าให้กับศาสนาจารย์ ศิษยาภิบาล อาสาประกาศและภรรยาของภาคเหนือโซน2 ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2022 ณ...