Select Page

การประชุมศาสนิกสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2565

June 1, 2022

การประชุมศาสนิกสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2022 เวลา 13.3. น. ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 8 อาคารมวัฒนธรรมวิศิษฎ์