Select Page

ผู้อำนวยการกองศาสนูปถัมป์เยี่ยมสำนักงานมูลนิธิฯ

June 1, 2022

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2022 ผู้อำนวยการกองศานูปถัมป์ นายพจนาถ ปัญญาศิลป์ และคณะได้ให้เกียรติ์มาเยี่ยมเยียนสำนักงานมูลนิธิคริสตจักรฯ เพื่อรับฟังและขอความร่วมมือในส่วนของการส่งเสริมสุขภาพด้วยวิธีการตรวจสุขภาพผู้นำศาสนาทั้ง 5 ศาสนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2022