Select Page

เติบโตด้วยการรับใช้ ธนบุรี

June 1, 2022

กิจกรรมบริการชุม “เติบโตด้วยการรับใช้” โบสถ์ธนบุรี เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2022


การแจกจ่ายข้าวสารอาหารแห้งแก่พี่น้องในชุมชน