Select Page

เยี่ยมเยียนและร่วมในการเฉลิมฉลองกลุ่มแคร์

June 1, 2022

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2022 ฝ่ายการสื่อสารได้มีโอกาสเยี่ยมเยียนและร่วมในการเฉลิมฉลองกลุ่มแคร์ ณ โบสถ์พระพรสวรรค์ ร่วมกับโบสถ์เชียงราย โบสถ์หนองผำ และโบสถ์ปางขอน มีผู้รับบัพติศมา 7 คน