Select Page

โควิดสงบที่โบสถ์สวนสน งานพระเจ้าดำเนินงานได้ตามปกติ

June 1, 2022

โควิดสงบที่โบสถ์สวนสน งานพระเจ้าดำเนินงานได้ตามปกติ สอนภาษา เด็กๆ อธิษฐานกลุ่มเล็ก โครงการซ่อมบ้านให้คนจน โครงการให้ข้าวสารและแจกข้าวกล่องในวันสะบาโต

ศจ. สุนทร คูณสว่าง
18 พฤษภาคม 2022


โครงการซ่อมบ้านให้คนจน

โครงการให้ข้าวสารและแจกข้าวกล่องในวันสะบาโต

สอนภาษา เด็กๆ อธิษฐานกลุ่มเล็ก