Select Page

กิจกรรมสอนพระคัมภีร์เด็ก

June 19, 2022

กิจกรรมสอนพระคัมภีร์เด็กในวันสะบาโต เด็กๆ ให้ความสนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับพระเยซู

โบสถ์นาดู่, อ. ณฐมน เสนคำสอน – รายงาน, June 18, 2022