Select Page

กิจกรรมส่งเสริมอาชีพโดยสตรีอีสาน 2

June 19, 2022

กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ โดยสตรีอีสาน 2 เพื่อสร้างมิตรสัมพันธ์กับพี่น้องในชุมนุม มีการสอนทำสบู่สมุนไพร และยาสระผมสมุนไพร


คริสตจักรอีสานโซน 2, ศจ. สุนทร คูณสว่าง – รายงาน, June 19, 2022