Select Page

การรับบัติศมา 4 คน โบสถ์ BIC

June 25, 2022

การรับบัติศมา 4 คน โบสถ์ BIC เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2022


Bangkok International Church, ศจ. คริษธิ์ ท่อมงกุฏ – รายงาน, June 25, 2022