Select Page

การอบรมผู้ปกครองโบสถ์ ณ โบสถ์ขอนแก่น

June 25, 2022

อบรมผู้ปกครอง มัคนายก มัคนายิกา อีสานโซน1 ณ คริสตจักรขอนแก่น ระหว่างวันที่ 23-26 มิถุนายน 2022


โบสถ์ขอนแก่น, ศจ. พาดา ธาราทรัพย์อนันต์ – รายงาน, June 23, 2022