Select Page

วันสตรีกลุ่มอ่อนนุช

June 25, 2022

กลุ่มอ่อนนุช ในวันพันธกิจสตรี ทางกลุ่มของเราให้สตรีทุกคนมีส่วนในการแบ่งปันคำพยานส่วนตัวและหนุนใจผ่านข้อพระคำภีร์คนละหนึ่งคำพยานและพระคำภีร์หนึ่งข้อ

กลุ่มอ่อนนุช, อ. รัศมี นครังสุ – รายงาน, June 11, 2022