Select Page

แบ่งปันไข่และข้าวสารแก่พี่น้องในชุมชน

June 27, 2022

ให้ไข่ไก่ครอบครัวละ 1 แผง การแบ่งปันน้ำใจกันตามพอสมควรบ้างครั้งก็ให้ข้าวสาร มีเด็กๆ จากหมู่บ้านใกล้เคียงมาเรียนภาษาอังกฤษด้วยดีเด็กระดับประถม
ก็ขับรถพาเพื่อนมาเรียนได้กันเอง


โบสถ์สวนสน, ศจ. สุนทร คูณสว่าง – รายงาน, June 25, 2022