Select Page

พิธีมหาสนิทและเยี่ยมผู้สูงอายุ

July 5, 2022

ขอบคุณพระเจ้า วันสะบาโตนี้ โบสถ์ล้องอ้อมีการจัดพิธีล้างเท้าและมหาสนิท และช่วงบ่ายศิษยาภิบาลได้นำพี่น้องเยี่ยมเยียนและประกอบพิธีมหาสนิทให้กับผู้สูงอายุตามบ้าน อ.ชามี อัฐกิจ และพ่ออุ้ย พุตร นิยมกิจ อายุ 106 ปี ซึ่งเดินทางมาโบสถ์ไม่สะดวก สรรเสริญพระเจ้า ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพร อาเมน

เยี่ยมและทำพิธีมหาสนิทร่วมกับอาจารย์ชามี อัฐกิจที่บ้าน

และพ่ออุ้ย พุตร นิยมกิจ อายุ 106 ปี