Select Page

กิจกรรมสอนภาษาอังกฤษเด็ก

July 5, 2022

กิจกรรมสอนภาษาอังกฤษให้เด็กๆ ทำให้มีโอกาสพูดคุยถึงเรื่องพระเจ้าให้ผู้ปกครองที่นั่งรอรับลูกๆ