Select Page

งานเลี้ยงส่งและต้อนรับศิษยาภิบาล

July 5, 2022

การนมัสการร่วมกับพี่น้องผู้เชื่อที่โบสถ์โชคชัย ก่อนเทศนามีการกล่าวอำลาศิษยาภิบาลอธิวัฒน์ แซงสิงห์และภรรยา และการแนะนำศิษภิบาลใหม่ อ. อาทิตย์ ศรียา ซึ่งจะดูแล 2 โบสถ์คือโบสถ์น้ำโสม อ. น้ำโสม จ. อุดรธานี และคริสตจักรโชคชัย (ผาซาง) อ. สุวรรณคูหา จ. หนองบัวลำภู

/
/
/
/