Select Page

กิจกรรมถวายพระพร ในหลวง ร.๑๐ – โบสถ์อุดรธานี

August 10, 2022

คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสอุดรธานีได้ร่วมใจ นมัสการและอธิษฐานถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

โบสถ์อุดรธานี, อ. วรากร อัคคเดชชานน – รายงาน, August 10, 2022 at 3:49 pm