Select Page

กิจกรรมถวายพระพร ในหลวง ร.๑๐ – โบสถ์พิทักษ์ไทย

August 10, 2022

คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสพิทักษ์ไทยได้ร่วมใจ นมัสการและอธิษฐานถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

โบสถ์พิทักษ์ไทย, อ. อนุชา ฟ้ากล้าไกล – รายงาน, August 10, 2022 at 3:40 pm