Select Page

กิจกรรมถวายพระพร ในหลวง ร.๑๐ – โบสถ์ธารทอง

August 10, 2022

คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสธารทองได้ร่วมใจ นมัสการและอธิษฐานถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

โบสถ์ธารทอง, อ. ชัยนันต์ ดารารัศมิ์ – รายงาน, August 10, 2022 at 3:35 pm