Select Page

กิจกรรมถวายพระพร ในหลวง ร.๑๐ – โบสถ์น้ำยืน

August 16, 2022

คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสน้ำยืนได้ร่วมใจ นมัสการและอธิษฐานถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

โบสถ์น้ำยืน, อ. สุรัตน์ ผันผาย – รายงาน, August 16, 2022 at 11:38 am