Select Page
มอบหนังสือNEWSTART ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ

มอบหนังสือNEWSTART ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ

มอบหนังสือNEWSTART ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดการคลังสินค้าอย่างมืออาชีพ ชมรมนักธุระกิจ, ดร. กฤษฎ์ ฉันทจิรพร – รายงาน, June 8,...
งานขาวดำของพี่น้องบ้านใหม่พัฒนา

งานขาวดำของพี่น้องบ้านใหม่พัฒนา

ในนามศิษยาภิบาล คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสบ้านใหม่พัฒนา ขอขอบคุณ.. อ.วินัย และครอบครัว อ.อนุชา อ.กิตติคุณ อ.เจตน์และครอบครัว อ.สมพลและครอบครัว อ.ชลธาล อ.พรศักดิ์และครอบครัว ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่า.. มาช่วย / นำนมัสการ / เทศนา / ประกอบพิธี ในพิธีไว้อาลัย...
40 วันแห่งการอธิษฐาน

40 วันแห่งการอธิษฐาน

ฟื้นฟูจิตวิญญาณเพื่อเตรียมการ เสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซู เพราะฉะนั้นถ้าพวกท่านเองผู้เป็นคนบาปยังรู้จักรให้สิ่งดีแก่บุตร ของตน ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด พระบิดาผู้สถิตในสวรรค์จะประทาน พระวิญญาณบริสุทธิ์แก่พวกที่ขอต่อพระองค์ ลูกา 14:13 พบกันทุกวัน 15 มีนาคม-23 เมษายน...