Select Page
กิจกรรมการเยี่ยมโซนเหนือ 1 – 2

กิจกรรมการเยี่ยมโซนเหนือ 1 – 2

กิจกรรมการเยี่ยมเยียนโซนภาคเหนือโซน 1 -2 ระหว่างวันที่ 3-12 มิถุนายน 2022 ผู้บริหารและผู้อำนวยการฝ่าย ได้รับการต้อนรับและมีความยินดี และได้ร่วมนมัสการในวันสะบาโตที่ 11 มิถุนายน 2022 ฝ่ายการสื่อสารสัมพันธ์, ศจ. คารม พรมอุทิศ – รายงาน, June 11,...
การเยี่ยมเยียนพี่น้องผู้รับใช้พระเจ้าภาคเหนือโซน 1 – 2

การเยี่ยมเยียนพี่น้องผู้รับใช้พระเจ้าภาคเหนือโซน 1 – 2

การเยี่ยมเยียนพี่น้องผู้รับใช้พระเจ้าภาคเหนือโซน 1 – 2 เลขาธิการฝ่ายศาสนาจารย์, ศจ. พาดา ธาราทรัพย์อนันต์ – รายงาน, June 10,...
วันสตรีโบสถ์บ้องตี้และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

วันสตรีโบสถ์บ้องตี้และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

วันสตรีโบสถ์บ้องตี้และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โบสถ์บ๊องตี้, ศจ. ประสิทธิ์ รักชาวไร่ – รายงาน, June 8,...